ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ - BUYAAS ಅನಾಬೊಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

PCಟಿ ಸರಣಿ ಟ್ರೆನ್ಬೋಲೋನ್ ಸರಣಿ ಇತರೆ
ಲೆಟ್ರೋಝೋಲ್ ≥98%

Exemestane ≥98%

ಅನಾಸ್ಟ್ರೊಜೋಲ್ ≥98%

ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸಿಮೈಸ್ಟೆರಾನ್ ≥98%

ತಾಮಕ್ಷಿಫೆನ್ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ≥98%

ಕ್ಲೋಮಿಫೇನೆ ಸಿಟ್ರೇಟ್ (ಕ್ಲೋಮಿಡ್) ≥98%

ಟ್ರೆನ್ಬೋಲೋನ್ ≥98%

ಮೆತಿಲ್ಟ್ರಿನೋಲೊನ್ ≥98%

ಟ್ರೆನ್ಬೋಲೋನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ≥98%

ಟ್ರೆನ್ಬೋಲೋನ್ ಎನಾಂಥೇಟ್ ≥98%

ಟ್ರೆನ್ಬೋಲೋನ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಿಲ್ಮೀಥೈಲ್ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ≥98%

ಪ್ರಿಗಬಾಲಿನ್ ≥98%

ಬ್ರೊಮಂಟೇನ್ ≥98%

ತಡಾಲಾಫಿಲ್ (ಸಿಯಾಲಿಸ್) ≥98%

ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ಬೆನ್ zy ೈಲಾಮೈನ್ N98%

ತುಲೋಬ್ಯುಟೆರಾಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ≥98%

2-CARBOMETHOXY-3-TROPINONE ≥98%

ನಂಡ್ರೊಲೋನ್ ಸರಣಿ Oರಾಲ್ ಸ್ಟರ್oids ಪಿಟಿಟಿ ಸರಣಿ
ಮೆಸ್ಟಾನೊಲೋನ್ ≥98%

ಡಿಹೈಡ್ರೊನಾನ್ಡ್ರೊಲಾನ್ ≥98%

ನಂಡ್ರೊಲೋನ್ ಲಾರೆಟ್ ≥98%

ನಂಡ್ರೊಲೋನ್ ಸಿಪಿಯೋನೇಟ್ ≥98%

ನಂಡ್ರೊಲೋನ್ ಪ್ರೊಪಿಯನೇಟ್ ≥98%

ನಂಡ್ರೊಲೋನ್ (ಡರಾಬೊಲಿನ್) ≥98%

ನಂಡ್ರೊಲೋನ್ ಅಂಡೆಕಾನೇಟ್ ≥98%

ಟ್ರೆಸ್ಟೋನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ (MENT) ≥98%

ನಂಡ್ರೊಲೋನ್ ಡಿಕನೊಯೇಟ್ (ಡಿಇಸಿಎ) ≥98%

ನಂಡ್ರೊಲೋನ್ ಫಿನೈಲ್ಪ್ರೊಪಿಯಾನೇಟ್ (ಎನ್ಪಿಪಿ) ≥98%

ಮೆಥಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ≥98%

ಆಕ್ಸಾಂಡ್ರೋಲೋನ್ (ಅನಾವರ) ≥98%

ಸ್ಟನೋಝೋಲ್ (ವಿನ್ಸ್ಟ್ರಾಲ್) ≥98%

ಆಕ್ಸಿಮೆಥೋಲೋನ್ (ಅನಾಡ್ರೋಲ್) ≥98%

ಲಿಯೋಥೈರೋನೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ (T3) ≥98%

ಮೆಥಾಂಡ್ರೋಸ್ಟೆಲೊಲೊನ್ (ಡಯಾನಾಬೊಲ್) ≥98%

4- ಕ್ಲೋರೊಹೈಡ್ರಾಮೀಥೈಲ್ಟೆಸ್ಟೊಸ್ಟರಾನ್ ≥98%

ಲೆಟ್ರೋಝೋಲ್ ≥98%

Exemestane ≥98%

ಅನಾಸ್ಟ್ರೊಜೋಲ್ ≥98%

ತಾಮಕ್ಷಿಫೆನ್ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ≥98%

ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸಿಮೈಸ್ಟೆರಾನ್ ≥98%

ಕ್ಲೋಮಿಫೇನೆ ಸಿಟ್ರೇಟ್ (ಕ್ಲೋಮಿಡ್) ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಸರಣಿ ಮೆಥೆನೋಲೋನ್ ಸರಣಿ

ಬೋಲ್ಡೆನೊನ್ ಸರಣಿ

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ≥98%

ಸುಸ್ತಾನನ್ 250 ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ≥98%

ಮೆಸ್ಟೆರೊನ್ (ಪ್ರೊವಿರಾನ್) ≥98%

17- ಮೆಥಿಲ್ಟೆಸ್ಟೊಸ್ಟರಾನ್ ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಸೈಪಿಯಾನೇಟ್ ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಡಿಕಾನೇಟ್ ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಪ್ರೊಪಿಯನೇಟ್ ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಐಸೊಕಾಪ್ರೋಟ್ ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಂಡಕಾನನೇಟ್ ≥98%

ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಫಿನೈಲ್ಪ್ರೊಪಿಯಾನೇಟೆ ≥98%

1- ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ (ಡಿಹೈಡ್ರೊಬೋಲ್ಡ್ನೊನ್) ≥98%

4- ಕ್ಲೋರೊಟೆಸ್ಟೊಸ್ಟರಾನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ (ಟರ್ನಿಬಾಲ್) ≥98%

ಮೆಥೆನೋಲೋನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ≥98%

ಮೆಥೆನೋಲೋನ್ ಎನಾಂಥೇಟ್ ≥98%

ಡ್ರೊಸ್ಟೋಲೋನ್ ಸರಣಿ

ಸ್ಟಾನೋಲೋನ್ ≥98%

ಮೆಥಸ್ಟರ್ನ್ ≥98%

ಮಾಸ್ಟರ್ಟನ್ ಎನಾಂಥೇಟ್ ≥98%

ಡ್ರೋಸ್ಟೊಲೋನ್ ಪ್ರೊಪಿಯನೇಟ್ ≥98%

ಬೊಲ್ಡೆನೊನ್ ≥98%

ಬೋಲ್ಡೆನೊನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ≥98%

ಬೋಲ್ಡೆನೊನ್ ಅಂಡಿಸೈಲೇನೇಟ್ ≥98%

ಬೊಲ್ಡೆನೊನ್ ಸೈಪಿಯಾನೇಟ್ ≥98%